Dipropyleneglycol Diacrylate
产品名称:
Dipropyleneglycol Diacrylate
组别: Pigments
化学文摘社编号: 57472-68-1
别名:

PHOTOMER 4226

目前无相关信息
目前无相关信息
2,400 € / 公斤

供应商: 5

PHOTOMER 4226
Dipropyleneglycol Diacrylate
直接购物的可用性: 700 公斤
可供运输的货物

2,400  € / 公斤

700 公斤 Big-Bag
2,400 € 700-700 公斤
Azelis Group
Azelis Group
United States
Dipropyleneglycol Diacrylate
可供运输的货物
Dipropyleneglycol Diacrylate
可供运输的货物
Dipropyleneglycol Diacrylate
可供运输的货物
Dipropyleneglycol Diacrylate
可供运输的货物
通过智能数据处理获得化学品采购方面的经验