3-Amino-2,6-piperidinedione hydrochloride
3-Amino-2,6-piperidinedione hydrochloride
CAS: 24666-56-6
480,000 € / Kg
4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3-(2-cyanoethyl) 5-methyl ester
4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3-(2-cyanoethyl) 5-methyl ester
CAS: 110962-94-2
1.500,000 € / Kg
4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid monomethyl ester
4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid monomethyl ester
CAS: 123853-39-4
1.800,000 € / Kg
Letrozole
Letrozole
CAS: 112809-51-5
710,000 € / Kg
Methanesulfonic acid solution
Methanesulfonic acid, Methylsulfonic acid, MSA
CAS: 75-75-2
EC: 262-977-1
Request prices
Sodium 8-(salicyloylamino)octanoate
Sodium 8-(salicyloylamino)octanoate
CAS: 203787-91-1
3.500,000 € / Kg
Tofacitinib citrate
Tofacitinib citrate
CAS: 540737-29-9
4.750,000 € / Kg
 N,N'-bis-(3-Aminopropyl)piperazine
1,4-Piperazinedipropanamine, BAPPRZ, BIS AMINOPROPYL PIPIRAZINE
CAS: 7209-38-3
EC: 230-589-1
Request prices
?-methylbenzenehexanenitrile
benzenehexanenitrile,|A-methyl, , ?-methylbenzenehexanenitrile
CAS: 68555-31-7
EC: 271-422-2
Request prices
(-)-[3-cyano-3-(3,4-dimethoxyphenyl)hex-6-yl][2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]methylammonium chloride
S(-)-VERAPAMIL, , (-)-[3-cyano-3-(3,4-dimethoxyphenyl)hex-6-yl][2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]methylammonium chloride
CAS: 36622-28-3
EC: 253-132-8
Request prices
(-)-2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl 3,4,5-trimethoxybenzoate, maleate
(-)-2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl 3,4,5-trimethoxybenzoate, maleate
CAS: 58997-92-5
EC: 261-550-7
Request prices
(-)-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-methyl-4-quinolone
d,l-5,7-Dihydroxy-2-methyl-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydrochinolin, EINECS 265-802-7, (-)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-methyl-4-quinolone
CAS: 65511-03-7
EC: 265-802-7
Request prices
(-)-2,3-dimethoxy-5-[(methylamino)sulphonyl]-N-[(1-methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]benzamide monohydrochloride
EINECS 277-947-3, 2,3-dimethoxy-N-[(1-methylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-(methylsulfamoyl)benzamide hydrochloride, EINECS 277-949-4
CAS: 74651-65-3
EC: 277-947-3
Request prices
(-)-5-(aminosulphonyl)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2,3-dimethoxybenzamide
, 5-(aminosulphonyl)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2,3-dimethoxybenzamide, (-)-5-(aminosulphonyl)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2,3-dimethoxybenzamide
CAS: 83803-72-9
EC: 280-890-7
Request prices
(-)-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-6-methoxy-1H-benzotriazole-5-carboxamide dihydrochloride
(-)-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-6-methoxy-1H-benzotriazole-5-carboxamide dihydrochloride
CAS: 23519-20-2
EC: 245-710-3
Request prices
(+)-(1-methylpyrrolidin-2-yl)methyl bis(4-chlorophenoxy)acetate hydrochloride
(+)-(1-methylpyrrolidin-2-yl)methyl bis(4-chlorophenoxy)acetate hydrochloride
CAS: 35609-19-9
EC: 252-643-3
Request prices
(+)-(1a,2ß,5ß)-2-(isopropyl)-5-methylcyclohexyl acetate
EINECS 279-109-2, , (1S,2R,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl acetate
CAS: 79199-84-1
EC: 279-109-2
Request prices
(+)-(R)-2-(2,4-Dichlorophenoxy)propanoic acid
Dichlorprop-P, dichlorprop-P, (2R)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propanoic acid
CAS: 15165-67-0
EC: 403-980-1
Request prices
(+)-[2-[4-(benzoyloxy)-3-(methylthio)phenyl]-2-oxoethyl][3-(4-methoxyphenyl)-1-methylpropyl]ammonium bromide
(+)-(2-(4-(Benzoyloxy)-3-(methylthio)phenyl)-2-oxoethyl)(3-(4-methoxyphenyl)-1-methylpropyl)ammonium bromide, 4'-hydroxy-2-{[3-(4-methoxyphenyl)-1-methylpropyl]amino}-3'-(methylthio)acetophenone 4'-benzoate hydrobromide, EINECS 266-292-9
CAS: 66264-97-9
EC: 266-292-9
Request prices
(+)-2,3-dimethoxy-5-[(methylamino)sulphonyl]-N-[(1-methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]benzamide
Dextro-Sulverapride, (+)-Sulverapride, Benzamide, 2,3-dimethoxy-5-[(methylamino)sulfonyl]-N-[(1-methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-, (+)-
CAS: 74651-66-4
EC: 277-948-9
Request prices
(+)-3-(p-methoxyphenyl)-1-methylpropylamine
(+)-3-(p-methoxyphenyl)-1-methylpropylamine
CAS: 66264-86-6
EC: 266-290-8
Request prices
(+)-4'-(2-methylbutoxy)[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
(S)-p-chlorophenyl-2-pyridyl methanol, (S)-4-chlorophenyl(pyridin-2-yl)methanol, (S)-(+)-4-cyano-4'-(2-methyl-1-butoxy)biphenyl
CAS: 58600-86-5
EC: 261-360-4
Request prices
(+)-N-[1-cyano-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-methylethyl]acetamide
α-Acetamino-α-vanillyl-propionitril, , (+)-N-[1-cyano-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-methylethyl]acetamide
CAS: 31915-71-6
EC: 250-865-5
Request prices
(±)-(1-methylhexyl)ammonium sulphate
(±)-(1-methylhexyl)ammonium sulphate
CAS: 33423-91-5
EC: 251-512-8
Request prices
(±)-(1-methylpyrrolidin-2-yl)methyl bis(4-chlorophenoxy)acetate hydrochloride
(±)-(1-methylpyrrolidin-2-yl)methyl bis(4-chlorophenoxy)acetate hydrochloride
CAS: 35556-22-0
EC: 252-617-1
Request prices
Experience chemical sourcing with data intelligence